ارتباط خوب

  ۹۰

  سازمانی روحانی

  ۸۰

  دانش پزشکی

  ۹۵

  خدمات مشتریان

  ۸۷